Seeing beside Nho Que River by khoitran

Sông Nho Quế tạo thành toàn bộ đường ranh giới tự nhiên phía bắc và phía đông của xã Giàng Chu Phìn với xã Xín Cái. Quốc lộ 4C chạy qua địa bàn xã Giàng Chu Phìn và vượt sông Nho Quế bằng cầu Tràng Hương.
Nho Que river constitutes the entire natural boundaries to the north and east of Giang Chu Phin commune to commune Cai Xin. Highway running through 4C Giang Chu Phin commune and Nho Que river crossing by bridge Trang Huong.

via 500px http://ift.tt/1hycCeX